Pirkanmaan Keskustan aluevaltuustoryhmä

Valtuutetut

Hakanen Pertti
Maatalousministerin erityisavustaja
Sastamala

Holma Hanna
yrittäjä
Kangasala

Lähdeniemi Linda
opiskelija, toiminnanjohtaja
Punkalaidun

Myllymäki Klaus
yrittäjä
Parkano

Mäkinen-Aakula Marjo
maat.yrittäjä, agronomi
Orivesi

Pylsy Katariina
kotiseutuneuvos, MMM
Hämeenkyrö

Sarvijärvi Minna
KM, emäntä
Ylöjärvi

Schulze Steinen Petra
valtiovarainministerin erityisavustaja, lakimies
Valkeakoski

Aluehallitus

Pylsy Katariina kotiseutuneuvos, MMM Hämeenkyrö

Asiakkuus- ja laatujaosto

Holma Hanna yrittäjä Kangasala

Tarkastuslautakunta

Pulkkinen Mervi ammatillinen opettaja, lehtori Akaa

Varavaltuutetut

Koskela Reijo
yrittäjä
Virrat

Lampinen Arto
FM, avainasiakaspäällikkö
Mänttä-Vilppula

Tanhua Heidi
yrittäjä, KTM
Virrat

Äijö Matti
metsätalousinsinööri (AMK)
Ikaalinen

Neste Jouni
yrittäjä
Ruovesi

Pulkkinen Mervi
ammatillinen opettaja, lehtori
Akaa

Tirkkonen Ville
projektipäällikkö, yrittäjä
Urjala

Hassi Sari
psykiatrinen sairaanhoitaja, päihdesairaanhoitaja
Sastamala

Konserni- ja toimitilajaosto

Koskela Reijo yrittäjä Virrat

Henkilöstöjaosto

Myllymäki Klaus yrittäjä Parkano

Pirkanmaan Keskustan
aluevaaliohjelma 2022

Lähelle lääkäriin, helposti hoitajalle!


1. Jokaiseen kuntaan vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema.


2. Yhdellä yhteydenotolla oikea-aikaiseen hoitoon tai pelastus paikalle nopeasti


3. Parempi työarki ja työpaikka henkilöstölle.

Ihminen ensin ja palvelut lähelle

Pirkanmaan Keskusta linjaa, että lähipalveluja ovat muun muassa perusterveydenhuollon lääkäri- ja sairaanhoitajavastaanotot, ikäihmisten asumis- ja kotihoitopalvelut, neuvola-, mielenterveys ja päihdehoitopalvelut, oppilas- ja opiskelijahuolto sekä sosiaalipalvelut. Nämä palvelut tulee löytyä tulevaisuudessa joka kunnasta. Palveluja voidaan toteuttaa monella tavalla. Lähtökohtana on kui-tenkin se, että asiakaskohtaamisia ei voi kokonaan korvata etäpalveluilla. Palveluiden esteettö-myyttä tulisi parantaa, ja digitaalisia ja liikkuvia sote-palveluita tulee aktiivisesti kehittää asiakas-lähtöisesti.


Pirkanmaan Keskustalle tärkeintä ei ole se, mikä organisaatio palvelun tuottaa. Palvelut turvataan monituottajamallilla julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välisellä yhteistyöllä. Tärkeintä on, että apua saa sujuvasti, nopeasti ja läheltä.


Pirkanmaan Keskusta haluaa turvata ihmisten toimivat hoitopolut perusterveydenhuollosta erikois-sairaanhoitoon. Tämä tarkoittaa Pirkanmaalla Tays:n, Sydänsairaalan ja Coxa:n kehityksen tur-vaamista. Vahva koulutus- ja tutkimus takaa huippuosaamisen omassa maakunnassa. Erikoissai-raanhoidon palvelujen tulee olla kohtuullisen matkan päässä. Kaikissa hyvinvointipalveluissa on huolehdittava esteettömyyden toteutumisesta käytännössä.

Pelastustoimen sekä nopean ensihoidon hätäapu on oltava kaikkien Pirkanmaalla asuvien saatavilla. Laajoilla alueilla ensihoidon hätätilapotilaiden tavoittaminen on usein pelastuksen ensivaste-toiminnan varassa. Alueelliselle ensivastekattavuudelle tärkeiden sopimuspalokuntien elinvoima on turvattava.

Oikea-aikainen, laadukas ja vaikuttava hoito yhdellä yhteydenotolla

Pirkanmaan Keskustalle tärkeää on se, että jokaisen avuntarve tunnistetaan oikein ja viivytyksettä. Palveluiden pitää olla sujuvia perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa ja sosiaalipalveluis-sa. Tarvitaan saumatonta yhteistyötä eri sote-palveluiden välillä, toimivia tietojärjestelmiä sekä ennen kaikkea tahtoa asettaa ihminen ja hänen avuntarpeensa etusijalle. Tämä edellyttää laadu-kasta palveluohjausta – sitä, että yhdeltä luukulta päästään sujuvasti tarpeellisten sote-palveluiden piiriin.

Hyvinvointialueiden ja kuntien välisessä yhteistyössä on tärkeää korostaa ennaltaehkäisevän toi-minnan tarpeellisuutta ja vaikuttavuutta.

Hyvät työolot, parempi työarki

Työolot, johtaminen ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön lisäävät henkilöstön työssä jaksamista ja hyvinvointia sekä alan houkuttelevuutta. Ammattilaisen pitää saada tehdä työnsä hyvin. Koulutus- ja urakehitysmahdollisuudet lisäävät sosiaali- ja terveysalan veto- ja pitovoimaa.
Hyvinvointialueella on panostettava omaishoitajien tukemiseen. Hoidettaville on oltava tarjolla asianmukainen lyhytaikainen hoitopaikka omaishoitajien vapaapäivien ajaksi.

Pirkanmaan Keskusta arvostaa omaishoitajien tekemää arvokasta ja raskasta työ, ja haluaa tukea heidän jaksamistaan. Tärkeää on kehittää omaishoitajuuden taloudellisia edellytyksiä.

Tukea, turvaa ja hyvinvointia

Hyvän hoidon ohella tarvitaan tukea, turvaa ja hoivaa lapsista ikäihmisiin. Ikäihmisten kotona asumisen ja jaksamisen tukeminen on inhimillisesti oikein ja taloudellisesti järkevää. Niille, jotka eivät voi asua kotona, on turvattava palveluasuminen ja hoivapalvelujen saatavuus.

Päätöksenteko lähelle ihmistä

Pirkanmaan Keskusta kannattaa todellista päätöksentekovaltaa luottamushenkilöille ja lautakun-tamallia pohjaksi uuden hyvinvointialueen päätöksentekoon. Hyvinvointialue tulee tuottamaan laajat palvelut koko Pirkanmaalla. Niiden toimintaa ei voi luovuttaa kokonaan viranhaltijavetoiseksi ja rajata demokraattista päätöksentekoa ihmisten palveluista vain ylimmälle valtuuston ja hallituksen budjettitasolle. Luottamushenkilöillä pitää olla todellista valtaa myös puuttua ja tehdä linjauksia silloin, kun palvelutoiminnassa ilmenee olennaisia epäkohtia.